Teoretiskt fundament

Garudas värdegrund och profilverktyg har inspirerats av en rad kända teoretiker med kopplingar till trait-teorin, utvecklingsteorier och den humanistiska psykologin.

Teoretiskt fundament

Ett stabilt teoretiskt fundament

sidepix 230x375 18

Garudas profilverktyg bygger på en lång forskningstradition av att kartlägga och kategorisera människors personlighet. Sedan början av 1900-talet har forskare som Allport, Cattell, Gordon, Murray, McClelland m fl identifierat en handfull personlighetsdrag och visat att vi kan kartlägga personligheten tämligen precist samt förutsäga en persons beteende och reaktioner i en given situation med relativt stor precision.

Den grundläggande teorin bakom Garudas profilverktyg är jämviktsteorin; teorin att människor har det bäst när de är i balans med sig själva – när de befinner sig i bekanta sammanhang där de kan agera fritt och i överensstämmelse med sina kompetenser. Jämviktsteorin utgår också från antagandet att beteenden som uppfyller personliga behov med tiden blir reflexmässiga och en naturlig del av personens beteende. Vill man förstå en persons beteende måste man därför ta sin utgångspunkt i personens behov.

Förutom önskan att kategorisera människors personlighet, har det alltid intresserat människor om – eller i vilken utsträckning – personlighetsdrag är en konsekvens av genetiska/biologiska eller sociala faktorer. Arv eller miljö med andra ord. Häri ligger även frågan i vilken utsträckning personligheten är statisk eller en påverkbar faktor. Den värdemässiga ståndpunkten samt utgångspunkten för Garudas profilverktyg är att alla människor har potential att utvecklas, också när det gäller personlighetsdrag. En sådan utveckling tar dock tid och människor kan inte automatiskt skifta personlighet beroende på situation och sammanhang, eftersom personlighetsdragen representerar djupliggande grundtillstånd.

Garudas profilverktyg har utvecklats för att användas som dialogverktyg i arbetsrelaterade sammanhang, t ex som underlag för dialog vid rekrytering och medarbetarutveckling. Verktygen är således inte avsedda för diagnosticering eller behandling av psykiska sjukdomar eller liknande. Påståendena som besvaras i profilverktygen är därför också utvalda och formulerade med utgångspunkt i arbets- och organisationsrelaterade behov. Detta fokus, tillsammans med ett stabilt teoretiskt fundament och en humanistisk värdegrund, gör Garudas profilverktyg till starka redskap för att skapa kvalificerade HR-processer i många olika sammanhang.

Kontaktperson


Kontakt Utbildningsansvarig och HR-konsult Nicole Videve

Tel: +46(0)707 41 02 55
Mail: nicole@garuda.se