Kompetensbaserad rekrytering

Med en kompetensbaserad metod ökar du inte bara chanserna för en lyckad rekrytering, du skapar också förutsättningar för en mer utvecklingsinriktad och mångfaldsorienterad organisation.

Kompetensbaserad rekrytering

KBR – Kompetensbaserad rekrytering

När vi använder begreppet kompetensbaserad rekrytering, även förkortat KBR, syftar vi inte endast på att anställa människor utifrån relevanta personliga och yrkesmässiga kompetenskrav. Vi syftar inte heller endast på allt det stödmaterial i form av mallar, modeller och verktyg som är kopplade till en KBR-process och som gör den strukturerad. Inte heller syftar vi enbart på den intervjuteknik som innebär att man utgår från så kallade kompetensbaserade frågor, vilket ger mer utvärderingsbara svar.

Även om allt detta är viktiga komponenter i en kompetensbaserad rekryteringsprocess, så menar vi något mer med KBR.

Kompetensbaserad rekrytering handlar om mod och ett reflekterande förhållningssätt

Våga utmana invanda tankemönster – för utveckling av verksamheten och bättre kompetensförsörjning
Det är lätt att tänka slentrianmässigt kring hur vi bör arbeta och vilka kompetenser vi behöver i vår organisation. Genom att våga utmana invanda tankemönster och ”gamla sanningar”, kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet och skapa en mer hållbar kompetensförsörjning – och får på så sätt också lättare att möta den snabba förändringstakt som råder i omvärlden idag.

Våga reflektera kring egen subjektivitet – för träffsäkrare, icke-diskriminerande rekryteringar
Det är högst mänskligt och naturligt att bedöma människor utifrån egna referensramar, normer och perspektiv. I rekryteringar har vi dock ofta andra ambitioner och mål. Då vill vi göra professionella bedömningar av kandidaters kompetens utan att hindras av subjektivt tyckande. Genom att våga utmana sig själv i sin roll som rekryterare och skapa större självinsikt och medvetenhet kring sina egna subjektiva ”sanningar”, kan man minska risken för felrekryteringar och att vårt urval diskriminerar.

Våga tänka större – för fler synergieffekter av rekryteringsprocessen
I en jäktad vardag är det lätt hänt att rekryteringsprocessen blir en isolerad, administrativ process som är skild från övriga verksamhetskritiska processer. Genom att koppla rekryteringarna till områden som t ex målstyrning, arbetsfördelning, samverkan, kompetensinventering, arbetsmiljö, mångfald och employer branding, skapas positiva synergieffekter som ger bättre helhetssyn på våra rekryteringar – och på vår verksamhet.

Det är vår övertygelse att man på ovanstående sätt kan skapa de bästa förutsättningarna för en effektiv och kvalitetssäkrad rekrytering. Som en hjälp för att skapa en reflekterande, helhetsorienterad och utvecklingsinriktad rekryteringsprocess är det värdefullt att ha mallar, modeller och guider som stöd. Då blir också processen strukturerad, man skapar lättare en process som ger lika förutsättningar för samtliga kandidater, man kan motivera sitt urval och det blir lättare att försäkra sig om att man verkligen rekryterar rätt person till rätt tjänst.

Kontaktperson


Kontakt Utbildningsansvarig och HR-konsult Nicole Videve

Tel: +46 (0) 707-410255
Mail: nicole@garuda.se