Talangutveckling

Talangutveckling

Talangutveckling

Talangutveckling innebär att identifiera och utveckla talanger inom en verksamhet. Det kan t ex handla om medarbetare som kan axla ansvaret att driva, leda eller utveckla verksamheten, skapa affärer och säkra verksamhetens framtid.

När du arbetar med talangutveckling innebär det också karriärutveckling – att du hjälper medarbetare att förverkliga sina ambitioner och nå sin fulla potential. Talangutveckling handlar således om att värdesätta medarbetarnas arbete och att investera i dem och deras framtid i organisationen.

TALANG KAN TA OLIKA FORMER

Talang kan ta sig många olika uttryck och en medarbetare kan vara talangfull på fler olika sätt och inom olika områden. Talang kan exempelvis vara kopplat till ledarskap och talangutveckling kan då t ex handla om att utveckla ledarrelaterad kompetens hos medarbetare som har rätt potential, men kanske inte den utbildning eller erfarenhet som annars krävs för att vara ledare.

Läs mer om Ledarutveckling här

Fokus behöver dock inte nödvändigtvis ligga på att göra icke ledare till ledare eller att hjälpa mellanledare uppför karriärstegen. Talangutveckling kan också ske med utgångspunkt i arbetsrelaterad kompetens och handla om att avsätta tid och resurser till en medarbetares kompetensutveckling inom ett visst område. Eller så kan det handla om att utveckla en medarbetares personliga kompetens i syfte att identifiera och utveckla områden där det kan finnas outnyttjad potential.

Vad menas med personlig kompetens? Läs mer här

TALANGUTVECKLING MED PROFILVERKTYG

Garudas profilverktyg kan hjälpa dig som ledare eller HR-konsult att identifiera en medarbetares unika kompetens, dennes fokusområde och utvecklingspotential, så att rätt utvecklingsåtgärder kan sättas in.

Vad är ett profilverktyg? Läs mer här

Personlighetstester kan med fördel användas för att göra urval till talangutvecklingsprogram. Det ökar chansen för att verksamhetens resurser används på rätt medarbetare och de individuella och unika personprofilerna kan dessutom sedan utgöra utgångspunkt för den kommande utvecklingsprocessen.

Tillbaka till Garuda wiki

Till första sidan

Kontaktperson


Kontakt VD och HR-konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se