Utveckling: Dialogen i centrum

I en organisation sker hela tiden förändringar som bör hanteras på olika sätt. Garudas profilverktyg underlättar detta och öppnar upp för ömsesidig utveckling, insikt och förståelse.

Utveckling: Dialogen i centrum

Insikt och dialog skapar motivation och trivsel

Garudas profilverktyg bidrar till att skapa ömsesidig insikt och förståelse och ger medarbetare, ledare samt HR ett gemensamt språk. På så vis blir det lättare att prata om de faktorer som påverkar hur medarbetaren trivs i vardagen – och om vad som motiverar, inspirerar och ger lust att prestera.

Genom att låta medarbetaren fylla i ett personlighetstest i ett av Garudas profilverktyg, får du en djupgående PersonProfil som belyser personlighet, personlig kompetens och fokus inom en rad olika områden. Med PersonProfilen som utgångspunkt kan du hålla en strukturerad och målinriktad dialog tillsammans med den anställde om dennes utvecklingsmöjligheter, utmaningar och ambitioner. PersonProfilen kan även hjälpa till att hitta orsaken till eventuell vantrivsel, frustration eller konflikt.

Nyckeln är att hjälpa medarbetaren att få ökad insikt om sig själv och sina kollegor och därefter låta individen driva sin egen utveckling mot en positiv och varaktig förändring. På detta sätt ges medarbetaren en hög grad av medbestämmande och inflytande över eget arbete och karriär. Detta bidrar i sin tur till att öka medarbetarens motivation och vilja att utvecklas ännu mer.

Motiverad medarbetarutveckling – läs mer här


sidepix 230x230 26

LEDARUTVECKLING MED GARUDAS PROFILVERKTYG

I många organisationer används Garudas profilverktyg specifikt till utveckling av ledare och chefer. Med profilverktygen kan du kartlägga ledartyper, identifiera och utveckla ledarpotential hos medarbetare samt underlätta personlig utveckling. Utifrån grundtanken ”ju bättre du känner dig själv, desto bättre kan du leda andra”, fokuserar Garudas profilverktyg på att synliggöra var den enskilda ledaren har styrkor, svagheter och fokus i relation till sina dagliga uppgifter och ansvarsområden. Profilerna ger ökad självinsikt och kunskap om ens egna kompetenser – vilket stärker kommunikationen med andra människor och gör det lättare att vid behov anpassa sitt beteende till den situation och de personer man möter.

Vad menar vi med ledartyper? Läs mer här

Profilverktyg från Garuda kan ge ledaren förståelse för varför konflikter uppstår och hur dessa kan hanteras – och undvikas  i framtiden. Ledaren får även insikt i den dynamik som kan finnas mellan personer med olika profiler och hur man kan anpassa och styra sin kommunikation beroende på vem man kommunicerar med.

Läs mer om ledarutveckling

POSITIV UTVECKLING – FÖR INDIVID OCH ORGANISATION

Samtal om utveckling, trivsel och motivation bör ske på medarbetarens eget initiativ – om personen exempelvis behöver nya utmaningar, är omotiverad eller bara är i behov av att något nytt ska hända. Det kan t ex vara i samband med de årliga utvecklingssamtalen som behovet att lyfta olika utmaningar kommer fram.

Oavsett vilket så är det viktigt att ha en löpande dialog med medarbetaren, bland annat för att varje organisation och avdelning är unik och för att det hela tiden sker förändringar man måste förhålla sig till. Löpande dialog om medarbetarens motivation och arbetstillfredsställelse är också ett sätt för HR och ledning att synliggöra att organisationen faktiskt bryr sig om hur den enskilda medarbetaren trivs.

Varför ska du använda profilverktyg i medarbetarsamtal? Klicka här

Kontaktperson


Kontakt Support och säljansvarig Martin Persson

Tel: +46(0)709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se