Garuda Logik

Garuda Logik

Garuda Logik: Insikt om färdighet och hastighet

I ett rekryteringssammanhang där det handlar om att säkerställa en så korrekt matchning som möjligt mellan person och uppgifter, vill man naturligtvis anställa den person som kan skapa de bästa resultaten på både kort och lång sikt.

Garuda Logik ger dig värdefull information om hur snabbt och med vilken precision en person kan sätta sig in i och lösa nya uppgifter utan förhandskunskap inom de logiska och kognitiva områdena. Garuda Logik ger dig dessutom en inblick i kandidatens inlärnings- och utvecklingsförmåga.

Via tre deltest mäter Garuda Logik den generella intelligensen. De tre deltesterna visar respondentens förmåga inom följande tre områden:

  • Verbala uppgifter:
    Förmågan att förstå komplex verbal och skriftlig information
  • Abstrakta uppgifter:
    Förmågan att identifiera mönster, relationer och tendenser i organisatoriska data
  • Numeriska uppgifter:
    Förmågan att samla in, tolka, analysera och presentera numeriska data

Gemensamt för de tre områdena är att de värderar förmågan att skapa en överblick och hitta samband, tänka logiskt och lösa nya problem – inom både akademiska och yrkesmässiga sammanhang.

Du kan använda Garuda Logik som ett fristående verktyg eller som komplement till KompetensProfilen. När du kombinerar de två verktygen får du god vetskap om i vilken omfattning personligheten understödjer de faktiska färdigheterna.

Eksempel 1:
När KompetensProfilen visar ett högt utfall inom Riskvilja kommer det att fattas snabba beslut – ibland baserat på intuition. Visar Garuda Logik låg färdighet, kan detta ge vigtig information om kvalitén på de beslut som fattas.
Eksempel 2:
När KompetensProfilen visar ett högt utfall inom Abstrakt tänkande, kan Garuda Logik ge viktig information om huruvida kandidaten rent faktiskt har en analytisk förmåga och kan värdera information på önskad nivå.

 

Rapporten

Rapporten presenterar dels de individuella resultaten från deltesten samt ett samlat resultat både i staplar och i ett diagram. Se exempel nedan:

Samlat resultat

Resultatet av de tre deltesterna samt det samlade utfallet som staplar. Graferna visas i relation till normgruppen, där det genomsnittliga utfallet är ”5”.

Samlat resultatdiagram

Resultatdiagrammet visar sambandet mellan respondentens färdigheter och den tid som använts för att lösa uppgifterna. De prickade linjerna visar normgruppens genomsnittliga prestation.

Kontaktperson


Kontakt Support och säljansvarig Martin Persson

Tel: +46(0)709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se