Kravprofil: dialogen i centrum

En tydligt definierad KravProfil skapar bästa möjliga utgångspunkt för en konstruktiv dialog. Med en KravProfil kan chef och HR-ansvarig behålla fokus på vad organisationen letar efter.

Kravprofil: dialogen i centrum

Ta dialogen vid rätt tillfälle – och spara tid och resurser

Att diskutera och arbeta igenom en kravprofil i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen gör att du undviker problem och meningsskiljaktigheter när det är dags att bedöma och rangordna kandidaterna. Garudas rekryteringsmaterial samt profilverktyg och kravprofilsmoduler hjälper dig i detta.

sidepix 230x375 24

Kravprofil: den optimala utgångspunkten för kompetensbaserad rekrytering

En KravProfil som grundar sig på en verksamhets nutida och framtida behov, är grunden för en effektiv och kompetensbaserad rekryteringsprocess. Med Garudas rekryteringsmaterial, Kompetensmodell och kravprofilsmoduler kan du, tillsammans med organisationens chefer och en eventuell rekryteringsgrupp, ta fram en KravProfil som i detalj beskriver den lediga tjänsten. Vilka kompetenser behöver vi – yrkesmässiga såväl som personliga? Vilka kvalifikationer ska den blivande medarbetaren ha? Vilken personlighetstyp tror vi kommer att passa bäst in i organisationen och på avdelningen?

När det finns en KravProfil som utgångspunkt för anställningsintervjun, blir det lättare att hålla fast vid vad du och övriga parter gemensamt kommit överens om att ni söker efter. Ni kan ställa relevanta intervjufrågor till kandidaten och ni undviker interna meningsskiljaktigheter i samband med urvalsprocessen.

En KravProfil kan naturligtvis ändras över tid, men dess styrka ligger i att den utgör en gemensam utgångspunkt i rekryteringen som sparar tid och resurser senare i processen.

SÅ HÄR KAN DU GÅ TILLVÄGA:

  • Vid ett inledande urval tittar du i första hand på yrkesmässiga kompetenser och försäkrar dig om att de grundläggande kriterierna är uppfyllda.
  • Sedan låter du de mest relevanta kandidaterna fylla i en PersonProfil.
  • PersonProfilerna jämförs med den KravProfil som tagits fram för tjänsten och då framgår det tydligt i vilken grad kandidaterna matchar kraven och var utmaningarna finns.
  • Härefter ger du kandidaterna som fyllt i PersonProfilen återkoppling. Detta kan göras i ett separat samtal eller i samband med intervjun. Under samtalet går ni djupare in på profilen och diskuterar kandidatens personlighetsdrag i förhållande till tjänsten och KravProfilen.

Med hjälp av Garudas material och profilverktyg kan du arbeta effektivt och kompetensbaserat med din rekryteringsprocess. Du får en genomtänkt och nyanserad bild både av tjänsten och kandidatens kompetenser, och kan på så sätt fatta ett välgrundat beslut.

Vad menar vi med kompetensbaserad rekrytering? Läs mer här!

Kontaktperson


Kontakt Utbildningsansvarig och HR-konsult NIcole Videve

Tel: +46(0)707 41 02 55
Mail: nicole@garuda.se