Den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 omfattar fler verksamheter än tidigare och innebär ökad säkerhetsprövning av, t ex totalförsvaret, rättsväsendet, energi- och vattenförsörjningen, telekommunikationer och transportsektorn. Dessutom kan andra företag i helt andra branscher bli berörda om de levererar tjänster till företag som direkt omfattas av lagstiftningen. Säkerhetsprövningssamtalet är en del av säkerhetsprövningen. 

I säkerhetsskydd ingår att skydda uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och det ställs i samband med det extra krav på de personer som får tillgång till uppgifterna. Man vill både förvissa sig om att personerna har förståelse för säkerhetsskyddskraven och att de inte är påverkbara eller sårbara på grund av olika omständigheter i privatlivet. Det gäller både samhällsviktiga organisationer när de ska anställa personer och det gäller företag som ska leverera uppdragstagare eller konsulter till sådana samhällsviktiga organisationer.

Marie Louise Arendt, säkerhetschef och -skyddschef, berättar:

-För företag, som har vunnit ett uppdrag eller ett avtal med många blivande uppdragstagare i säkerhetskänslig verksamhet, kan kravet på säkerhetsprövning bli en utmaning.

Praxis är att leverantören ska utse en säkerhetsskyddschef som tillikabefattning och att den personen genomför säkerhetsprövningen inklusive säkerhetsprövningssamtalet. Risken är dock stor att säkerhets­samtalen utförs av någon som inte har rutin och erfarenhet kring dylika samtal och att väsentlig information därför inte kommer fram.

-Säkerhetsprövning är en omfattande process som ska skötas med både noggrannhet och respekt, betonar Arendt.

Personalsäkerhet

Samtliga organisationer som hanterar information som är att betrakta som säkerhetsskyddsklassad, är skyldiga att skydda informationen från att hamna i orätta händer. Det görs genom fysisk säkerhet, informationssäkerhet samt personalsäkerhet.

Personalsäkerhet är ett begrepp kopplat till de personer, anställda eller konsulter/uppdragstagare, som kommer att ha tillgång till och/eller förvara säkerhetsskyddsklassad information. Om personer i sitt arbete eller uppdrag får tillgång till säkerhetsskyddsklassad information, kommer de under sin anställning eller uppdrag placeras i säkerhetsklass och bli föremål för uppföljande registerkontroll av Säkerhetspolisen. Innan detta sker måste arbetsgivaren (vid anställning) eller leverantören (vid upphandlingsuppdrag) säkerhetspröva den tilltänkta kandidaten.

Säkerhetsprövningssamtalet

Säkerhetsprövningssamtalet är en komplettering av de sedvanliga rekryteringssamtalen och syftar till, tillsammans med övrig inhämtad information, att bedöma en persons lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter. Det handlar således inte bara om att kunna ställa frågor utan också om att kunna tolka och bedöma de svar som ges för att ställa rätt följdfrågor. Då en del av frågeställningarna kan vara av mer eller mindre integritetskänslig art är det viktigt att man skapar en trygg inramning och ett öppet samtalsklimat.

Säkerhetsprövningssamtal

Säkerhetsprövning i samband med anställning

Säkerhetsprövning innebär att en tilltänkt kandidat vilken sökt en tjänst placerad i säkerhetsklassad, ska prövas ur ett lojalitets- och sårbarhets-/påtryckningsperspektiv innan anställning. Denna prövning består av flera steg, däribland framställan av registerkontroll och ibland särskild personutredning till Säkerhetspolisen. Dessutom ska ett säkerhetsprövningssamtal genomföras, där områden enligt Säkerhetspolisens vägledning för Personalsäkerhet ska diskuteras och dokumenteras.

Säkerhetsprövning i samband med uppdrag

Detsamma gäller om en organisation med säkerhetsskyddsklassad information handlar upp ett externt företag vars medarbetare ska ha tillgång till och/eller förvara den säkerhetsskyddsklassade informationen inom ramen för sitt uppdrag. Det åligger då den upphandlade organisationen att tillse att samtliga uppdragstagare är säkerhetsprövade enligt de riktlinjer som den beställarorganisationen tillhandahåller.

Även i detta fall ska säkerhetsprövningssamtal genomföras och dokumenteras.I stora upphandlingar kan det vara många personer som ska genomgå säkerhetsprövningssamtal. Samtalen ska vara genomförda, blanketter för bl a registerkontroll vara ifyllda och registerkontroll ska ha genomförts av Säkerhetspolisen, innan individerna får ta del av säkerhetsskyddsklassade handlingar inom ramen för uppdraget. Det kan i sådana fall vara smidigt att låta någon annan genomföra dessa säkerhetsprövningssamtal för att korta ned ledtiderna något.

Garuda erbjuder säkerhetsprövningssamtal

Garuda tillhandahåller olika profilverktyg för personbedömning och stöttar företag och organisationer med att bland annat kvalitetssäkra sina second opinion-tjänster och kompetensbaserade rekryteringsprocesser. I samarbete med vår samarbetspartner Aren’t Insecure AB erbjuder Garuda numera även säkerhetsprövningssamtal där Garudas mångåriga erfarenhet av kvalificerad rekrytering kombineras med Marie Louise Arendts långa erfarenhet av personalsäkerhetssamtal. Marie Louise är utbildad av Säkerhetspolisen och har arbetat med säkerhetsskydd i såväl kommunala och statliga organisationer som i VA-förbund, energiföretag och inom försvarsindustrin. Garuda och Aren’t Insecure erbjuder ett dokumenterat säkerhetsprövningssamtal som bygger på Säkerhetspolisens riktlinjer. Vi kan även erbjuda utbildningar i Kompetensbaserad rekryteringsmetodik samt i säkerhetsprövningssamtal.

Fler tips till hur ni som arbetsgivare genomför en lyckad anställningsintervju hittar du här