Teamutveckling | Vi är alla olika som individer. Vi har olika drivkrafter och behov som gör att vi agerar och kommunicerar på olika sätt samt fokuserar vår tid och energi på olika saker. Ju mer vi vet om oss själva – och ju mer vi vet om varandra – desto lättare är det att förstå och påverka kvalitén på samarbeten, relationer och resultat.

Syfte och mål

Syftet med Garudas teamutveckling är att ge deltagarna ökad insikt om sina egna och sina kollegors styrkor, drivkrafter, utmaningar och motivationsfaktorer. Genom att lära känna varandra ökar även möjligheten att bygga ett öppet och respektfullt klimat där varje individs – och även teamets gemensamma resurser – kan tillvaratas på ett optimalt sätt.
Syftet är också att ge teamet ett gemensamt språk och en modell som hjälper till att anpassa bemötande och kommunikation beroende på vem mottagaren är. På så sätt skapas goda förutsättningar för konstruktiva samarbeten och relationer – både internt och externt.

Upplägg

Vi kommer att arbeta praktiskt med olika workshops samt ge tid för att reflektera och diskutera skillnader och likheter när det gäller beteende och behov samt vilka uttryck dessa tar sig i olika situationer och i samspel med andra.
Som en hjälp i detta kommer vi att använda oss av dialogverktyget/personprofilen FokusProfilen som vi även kopplar till teamets samlade FokusProfil.

FokusProfilen -som dialogverktyg

FokusProfilen kartlägger vilken typ av uppgifter man som person föredrar att lägga sin tid och energi på. Det finns inget ”rätt eller fel” i en profil utan den syftar endast till att utgöra ett underlag för att diskutera t.ex. beteende, drivkrafter och behov. Resultatet presenteras grafiskt tillsammans med de påståenden som man valt att svara på, samt en skriftlig sammanfattning.
Någon vecka före teamutvecklingen kommer varje deltagare få inloggningsuppgifter via mail för att fylla i profilen över internet.

Kontakta oss för mer information om vår Teamutveckling!