När du rekryterar nya medarbetare, handlar det om att hitta den optimala matchningen mellan person, uppgift och avdelning. På så sätt ökar sannolikheten för att du får kunniga och engagerade medarbetare som kan skapa goda resultat – både på kort och lång sikt.

Till detta kan vårt logiska test vara till hjälp. Garuda Logik ger dig värdefull information om hur snabbt och med vilken precision en person kan sätta sig in i och lösa nya uppgifter utan förhandskunskap inom de logiska och kognitiva områdena. Dessutom ger Garuda Logik dig en inblick i kandidatens inlärnings- och utvecklingsförmåga.

Genom tre deltester mäter Garuda Logik den generella intelligensen. Deltesterna visar kandidatens förmåga inom dessa tre områden:

  • Verbala uppgifter: Förmågan att förstå komplex verbal och skriftlig kommunikation
  • Abstrakta uppgifter: Förmågan att identifiera mönster, relationer och tendenser i organisatoriska data
  • Numeriska uppgifter: Förmågan att samla in, tolka, analysera och presentera numeriska data

Garuda Logik: Tänk logiskt och lös nya problem

Gemensamt för de tre områdena som kartläggs är att de bedömer hur kandidaten skapar överblick, ser samband, tänker logiskt och löser nya problem. Det gäller både i akademiska och yrkesmässiga sammanhang.

Områdena ger ett mått på flytande intelligens. Flytande intelligens är till övervägande del medfödd, och utvecklas endast lite under livet. Resultatet indikerar hur väl och snabbt en kandidat eller medarbetare kan komma igång med nya uppgifter och ansvarsområden.

Du kan använda Garuda Logik enskilt eller tillsammans med KompetensProfilen. När du kombinerar dem får du användbar information om i vilken utsträckning kandidatens personlighet stöds av faktiska kompetenser.

Två exempel:

  • När KompetensProfilen visar på hög riskvillighet, då kommer kandidaten att ta snabba beslut som kan bygga på intuition. Om Garuda Logik visar på abstrakta färdigheter, då berättar det något om kvaliteten på de beslut som kandidaten fattar.
  • När KompetensProfilen visar på ett stort abstrakt tänkande, kan Garuda Logik visa på kandidatens faktiska analytiska förmåga och du kan bedöma om den ligger på önskad nivå eller ej.