Rekrytering av nya medarbetare är en av de viktigaste uppgifterna i en organisation. Det är genom att finna de rätta medarbetarna och sätta samman de bästa teamen som verksamhetens framtid byggs. En rekryteringsprocess är också en viktig del av en organisations marknadsföring. I en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad krävs det att vi kan rekrytera professionellt och attrahera de rätta personerna.

Men i en jäktad vardag är det lätt hänt att rekryteringsprocessen blir en isolerad, administrativ process som vi hastar igenom. Hur lätt är det inte att bara plocka fram den gamla annonsen och återanvända den och hoppas på det bästa? Och det händer att vi gör så, även fast vi vet att en felrekrytering kan bli oerhört kostsam. Inte bara ur psykosocial aspekt för den felanställde och dennes arbetsgrupp, utan även sett i ekonomiska termer.

Vill vi försäkra oss om att våra rekryteringar blir framgångsrika, att vi finner den kompetens som kan utvecklas med oss in i framtiden, och vill vi att våra rekryteringar också ska vara en möjlighet till utveckling och förbättring av verksamheten – ja då måste vi vara beredda att investera i våra rekryteringar och kanske tänka i annorlunda banor kring hur vi går tillväga.

  • För det första måste vi ha bra metoder och rätt verktyg som kan hjälpa oss att skapa den kvalitet och struktur som behövs i en professionell rekryteringsprocess.
  • För det andra krävs det en helhetssyn där rekryteringen knyts samman med andra viktiga processer och områden som t.ex. målstyrning, arbetsfördelning, kompetensinventering, mångfald och employer branding. Då får vi inte bara en mer nyanserad och framtidsanpassad rekryteringsprocess utan vi skapar även positiva synergieffekter för andra verksamhetskritiska processer.
  • För det tredje krävs det att vi vågar utmana oss själva. Inte bara gällande våra invanda tankemönster kring rekrytering utan också gällande eventuella subjektiva ”sanningar” kring t.ex. kompetens, arbetsuppgifter och arbetsfördelning. Först då kan vi nå en framtidsanpassad och hållbar rekrytering och kompetensförsörjningsprocess.

Ladda ner vår e-bok om hur du utformar en tydlig kravprofil

Rekryteringen ska vara genomtänkt och kompetensbaserad

För att lyckas med rekryteringen krävs en väl genomtänkt kravprofil med krav som är relevanta, tydligt definierade och graderade. Detta är grunden i en strukturerad kompetensbaserad rekryteringsprocess och det styr, kvalitetssäkrar och effektiviserar annons, urval från ansökningar, intervju och slutlig bedömning.

Men innan vi börjar fundera kring vilken typ av kompetens vi behöver rekrytera in, måste vi inte bara veta vilka arbetsuppgifterna är och hur de ev. kommer att förändras framöver, vi behöver också fundera kring vilka personer som den nyanställde ska arbeta tillsammans med. Har vi den kompletterande olikhet som krävs för att få ett så bra helhetsresultat som möjligt i vår verksamhet? Med en mångfald kompetenser och en arbetsstyrka som speglar befolkningssammansättningen försäkrar vi oss inte bara om olika infallsvinklar på problem och olika sätt att lösa uppgifter på, vi skapar också en mer trovärdig och attraktiv organisation. Att kunna visa att man är en organisation som anställer efter kompetens och som samtidigt har en mångfald bland de anställda, är inte bara smart, utan även en konkurrensfördel på dagens arbetsmarknad.

Rekrytering med profilverktyg och koncept från Garuda

På Garuda har vi under många år specialiserat oss på att bemästra rekryteringens svåra konst. Det gör vi dels genom att utgå från den kompetensbaserade metoden och dels genom att arbeta med våra olika modeller, mallar och profilverktyg som kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.

Oavsett om du önskar konsulthjälp för t.ex. second opinion eller stöd i en mer övergripande rekryteringsstrategi, kan du vända dig till oss. Vi erbjuder även utbildningar i kompetensbaserad rekrytering för t.ex. HR och chefer och naturligtvis en rad profilverktyg och hjälpmaterial anpassade för rekrytering av olika typer av tjänster och branscher.

Med FokusProfilens hjälp kan t.ex. behovet av kompletterande kompetens i teamet kartläggas och utifrån Garudas kompetensmodellskortlek får du hjälp med att ta fram en genomtänkt kravprofil för egenskaper. Hur väl kandidaten matchar dessa krav kartlägger du sedan med KompetensProfilen och önskar du komplettera med ett Logiktest finns även den möjligheten. Utifrån Garudas Intervjuguide kan sedan de rätta kompetensbaserade frågorna ställas så att du kan få ett välunderbyggt beslutsunderlag för din rekrytering. Vill du därefter följa upp rekryteringen med ett individanpassat introduktionsprogram eller en teamutveckling, kan vi även erbjuda detta. Likaså har vi JobMatchProfile-verktyget för dig som behöver administrativt stöd i din rekryteringsprocess.

Ladda ner vår e-bok om anställningsintervjun