Med sina 320 påståenden fördelade på 16 personlighetsdrag är KompetensProfilen en av de mest omfattande profilerna på marknaden. Den fungerar som ett verktyg för att rekrytera, introducera och utveckla medarbetare och ledare. KompetensProfilen gör det också möjligt för dig att ställa målinriktade och kvalificerade frågor, och utifrån dem få en nyanserad bild av personens arbetssätt.

När man har fyllt i en KompetensProfil, genererar vi en profil, som ger dig en tydlig grafisk överblick över personlighetsdrag som t.ex. riskvilja, uppbackning, självförtroende och psykisk styrka. Du får även tolkningstexter som förklarar vad medarbetarens eller ledarens svar säger om hur denne löser sina arbetsuppgifter.

Grafiken och tolkningstexterna fungerar som utgångspunkt för en öppen och likvärdig dialog och syftar till att antingen hjälpa dig att finna den rätte medarbetaren, eller att utveckla dem du redan har.

KompetensProfilen har fullständig öppenhet

KompetensProfilen innehåller ett antal hjälpverktyg – t.ex. en öppen påståendeanalys, vilket gör att respondenten alltid kan se sina svar och förstå varför de får de resultat de får i profilen. Denna fullständiga öppenhet är ett särskilt kännetecken för Garuda.

Samma sak gäller för de viktade påståendena, vilket innebär att påståendena i KompetensProfilen kan viktas efter hur många som väljer dem. Om en respondent väljer ett påstående som 5% av alla respondenter väljer, så får det mindre styrka än om hen väljer ett påstående som endast 0,5 procent har valt. Beroende på vad påståendet handlar om kan det vara intressant att ha en dialog kring det val som gjorts och på vilket sätt det eventuellt påverkar arbetet och verksamheten.

Välj mellan 8, 12 och 16 personlighetsdrag

KompetensProfilen är inte bara vårt mest djupgående verktyg, det är dessutom mycket flexibelt. Du kan själv välja om du vill att det ska omfatta 8, 12 eller 16 personlighetsdrag, och därutöver finns en tilläggsmodul – KravProfilen –  med vars hjälp du kan kartlägga de personlighetsrelaterade krav som ställs i en specifik tjänst.

KompetensProfilen medför alltså många möjligheter och ger till exempel svar på följande frågor:

  • Vad motiverar personen?
  • Vad skapar arbetstillfredsställelse?
  • Hur kommunicerar personen?
  • Hur samarbetar personen med andra?
  • Hur förhåller sig personen till förändringar?

Utbildning i KompetensProfilen