Syftet med e-boken  är att inspirera HR till ett närmre samarbete med företags- och verksamhetsledning genom att fokusera mer på affärsdriven HR. Det är ett arbetssätt som innebär att alla HR-initiativ utgår från organisationens strategiska mål och där alla initiativ och genomförda aktiviteter bygger på insamlade och analyserade data.

Utgångspunkten för affärsdriven HR är med andra ord att flytta fokus från HRs arbetsuppgifter och över till den effekt de reellt sett har på organisationen.

Fördelarna med att arbeta med affärsdriven HR är bland andra:

  • HR kan bättre undersöka hur de kan få maximal effekt av sin arbetsinsats, så att de på bästa sätt understöttar organisationens utveckling.
  • Mätbar HR dokumenterar vilken effekten den har på resultatet genom att knyta samman HR-data med konkreta målsättningar för företaget. Det skapas större transparens och tydliggöra nyttan av HRs insatser och göra ledningen mer lyhörd inför HRs förslag.
  • Dokumentationen medför att det blir lättare att hålla medarbetare och ledning ansvariga för det resultat de skapar – eller inte lyckas skapa.