Hösten 2017 inleddes ett av Sveriges största ESF-projekt för kompetensutveckling, PEPP – Personligt engagemang på plats för ett hållbart arbetsliv. De tre skånska kommunerna Burlöv, Kävlinge och Lomma startade samarbetsprojektet för att genom kompetensutvecklingsinsatser, förebygga ohälsa och bidra till långsiktigt hälsofrämjande arbetsplatser. Garuda var, med sin mångåriga erfarenhet av personalutveckling hjälp av profilverktyg, en självklar samarbetspartner i projektet.

PEPP-projektet, vilket avslutades i oktober 2019, riktade sig till alla medarbetare och chefer i de tre kommunerna och hade som målsättning att bryta fysisk och psykisk ohälsa samt skapa ett arbetsliv där medarbetare och ledare kan må bra och utvecklas.

Hur människor mår påverkas av alla delar i organisationen: de enskilda individerna såväl som gruppernas sammansättning. I PEPP-projektet har Garuda därför arbetat både med det individuella ledar- och medarbetarskapet och med utveckling av grupper på olika nivåer.

Fokusprofil och -modell, personalutveckling för alla arbetsgrupper

De flesta vet att de bästa besluten fattas av grupper som består av individer med olika kompetenser och perspektiv. Under förutsättning att man är medveten om värdet av dynamiken som olikheterna för med sig. Utifrån det individuella profilverktyget FokusProfilen, som bygger på Garudas Fokusmodell, arbetade därför såväl ledningsgrupper på avdelnings-/verksamhetsnivå, som arbetsgrupper i alla tre kommunerna med att utveckla grupperna.

Utgångsläget för utveckling av en grupp måste vara att individen ges möjlighet att fundera kring vad det är som skapar motivation, arbetstillfredsställelse och därmed också goda resultat på ett personligt plan. Först därefter kan man gå vidare till att titta på gruppen som helhet.

Gina Filippini, VD för Garuda Sverige, förtydligar:
– Målet har varit att skapa kännedom om varandras personliga kompetenser, öka förståelsen för likheter och olikheter och hur dessa bäst kommer till sin rätt, samt förbättra kommunikationen i gruppen. Vi ville ge en ökad förståelse för att gruppens olikheter är avgörande för ett gott samarbete.

Fokusprofilen och personalutveckling

Både lärdomar och skratt

FokusProfilen utgör ett underlag för samtal om till exempel ansvar, utmaningar och utvecklingsmöjligheter med syftet att ge gruppen ökad förståelse för varandra som individer och för hur det påverkar gruppen. På så sätt kan man uppnå ett bättre samarbetsklimat och underlätta vid till exempel fördelning av arbetsuppgifter och vid problemlösning.

– Efter att vår grupp gått igenom FokusProfilen sa många att de tyckte att arbetet med verktyget var både intressant och lärorikt, berättar Kristofer Wåhlander, enhetschef för Kulturskolan i Kävlinge kommun. Den som är minsta lilla intresserad av personlig utveckling kan få både lärdomar och roliga skratt av personprofilen och det efterföljande föredraget.

Eva Bottern, förskolechef i Lomma, har samma erfarenhet:
– FokusProfilen gjorde att det blev väldigt tydligt, både hur gruppdynamiken ser ut och en del av problemen i gruppen. Dessutom blev många mer medvetna om sig själva och den påverkan de har i gruppen.

360 graders SpegelProfil

Parallellt med utvecklingsarbetet på lednings- och gruppnivå fick ett antal chefers närmaste omgivning reflektera kring ledarskapet och vad chefen lägger sitt fokus på i arbetet.

Med hjälp av verktyget 360 graders SpegelProfil speglades chefen av kollegor, chef och medarbetare och med profilen som utgångspunkt skapades en grund för egen reflektion om styrkor och utvecklingsområden, kommunikation, beteendemönster och förmågan att lösa olika typer av arbetsuppgifter.

En av cheferna som gjort 360 graders speglingen är Ola Moberg, kostchef i Burlövs kommun. Han tyckte det var intressant både att göra självskattningen och att få ta del av vad hans chef och medarbetare hade för uppfattning kring hans fokus och ledarskap. Och speglingen har redan medfört förändringar.

– Jag har fördelat om roller i min ledningsgrupp vilket förtydligar mitt och övrigas ansvar och uppdrag. Jag låter mina mellanchefer styra mer i sin verksamhet över det som de ansvarar för. Tidigare kunde jag hjälpa till med småsaker, men det får de klara själva nu.

Personalutveckling – En spännande utvecklingsresa

För att skapa ett hållbart arbetsliv krävs kompetensutveckling på såväl medarbetar- som chefs- och ledarnivå. Det handlar med andra ord om det som Garuda är specialiserade på; att skapa en bild av hur väl en medarbetare och ledare harmonierar med sina arbetsuppgifter och att matcha personligheten med det jobb och de kollegor vi har runt omkring oss.

– Det har varit otroligt givande att följa gruppers och individers utveckling under arbetet med PEPP-projektet, säger VD Gina Filippini. Det har känts fantastiskt bra att kunna bidra till bättre hälsa och ett hållbart arbetsliv för både chefer och medarbetare i Burlöv, Kävlinge och Lomma. Våra verktyg fungerar lika bra oavsett vilken grupp eller verksamhet de används i, och vi är glada och tacksamma över att vi fick möjligheten att medverka i detta unika hållbarhetsprojekt.