Bekräftelse, hjälpsamma och trevliga kollegor, en bra chef, personlig och professionell utveckling – det är faktorer som hamnar i topp i nästan alla undersökningar som rör arbetsglädje och motivation. Problemet är bara att undersökningar som bygger på flera tusen respondenter och kvantitativa data ofta saknar en kvalitativ aspekt.

Vad fungerar motiverande för den enskilda medarbetaren? Hur varierar motivationsfaktorerna över medarbetargrupper? Och hur ska man konkret gå tillväga för att motivera de olika medarbetarna? Det är frågeställningar som inte är helt enkla att besvara, men med hjälp av Garudas FokusProfil får vi ett verktyg som i alla fall kan underlätta..

FokusProfilen är det verktyg vi använder när vi blir anlitade som HR-konsulter i olika verksamheter för att utveckla medarbetare, chefer och arbetsgrupper. Den hjälper oss att på ett effektivt och talade sätt illustrera hur olika medarbetare motiveras av olika situationer och faktorer.

Motivation handlar i stor utsträckning om ledarskap och vi rekommenderar att ni också läser vår artikel Ledarskap i en tid av förändring, där vi beskriver hur man kan anpassa sitt ledarskap för att tillmötesgå de olika behov som uppstår hos den enskilda medarbetaren i turbulenta tider som dessa. Hur man bemöter både de individuella medarbetarnas behov – och organisationens behov som helhet – är i allra högst grad med och påverkar de anställdas motivation.

Utgångspunkten för FokusProfilen är att alla avdelningar i en organisation ska bestå av medarbetare som tillsammans representerar fyra olika fokusområden för att fungera optimalt. De fyra fokusområdena är Integratorfokus, Utvecklarfokus, Grundarfokus och Resultatfokus.

En medarbetare kan omöjligt fokusera på alla fyra områden på en och samma gång. Istället har vi alla olika styrkor som vi föredrar att använda oss av när vi tar oss an uppgifter och när vi samarbetar med andra. Oftast dominerar ett eller två fokusområden, medan de andra hamnar mer i bakgrunden. Varje fokusområde har ett antal karakteristiska drag som relaterar till beteende, kommunikation, motivation och arbetsstrategi.

Med hjälp av modellen blir det lättare att identifiera vilka typer av arbetsuppgifter som medarbetare inom varje fokusområde finner naturligt motiverande och hur man kan motivera medarbetare genom målriktad kommunikation.

Grundaren

FokusProfilens fyra olika fokusområden representerar fyra olika lyckohörn som vi som individer både undermedvetet och medvetet söker oss till och där vi känner störst arbetsglädje, tillfredställelse och motivation.

Det första lyckohörnet är Grundarens. En Grundare trivs med ordning och reda, systematik, fasta ramar, struktur, säkerhet och detaljer. En Grundare kommer därför naturligt att söka sig till arbetsuppgifter som kräver att det skapas en viss förutsägbarhet genom att planera, organisera, beräkna, kalkylera och kontrollera.

Grundarfokus handlar alltså om allt det grundläggande arbete som krävs när vi människor ska arbeta tillsammans för att nå ett gemensamt mål.

Motivation för Grundaren

Grundaren motiveras av arbetsuppgifter som kännetecknas av nyckelord som regler, ordning, rutiner, disciplin, systematik, självkontroll, noggrannhet, procedurer, punktlighet, fasta ramar och planering. Det är också därför som Grundaren känner grundläggande harmoni när hen upplever sig ha kontroll över tillvaron och när hen känner att arbetsdagen präglas av ordning och struktur och förutsägbarhet.

Mer precist kan motivationsfaktorer för Grundaren vara att:

 • Ansvara för kvalitet
 • Arbeta med detaljer
 • Verka inom väldefinierade ramar
 • Veta exakt vad som förväntas
 • Vara insatt i tidsplaner och målsättningar
 • Ha koll på fakta
 • Ha planerat för framtiden
 • Ha fasta rutiner och en trygg arbetssituation

I kommunikationen med Grundaren handlar det om att ge gott om tid till olika överväganden och om att kunna ge konkret information på ett lugnt och systematiskt sätt och med fakta. I förändringssituationer vill Grundaren ha information strukturerad och tydlig och gärna med ett inbyggt säkerhetsnät som gör att riskerna är överskådliga.

Integratorn

Integratorn intresserar sig för samspelet mellan människor. Därför faller det sig naturligt för individer med Integratorfokus att skapa konsensus genom att sätta sig in i andras behov och förväntningar. Vidare trivs Integratorn allra bäst med arbetsuppgifter som bygger på förståelse för andra människor och där arbetet med att integrera olika uppfattningar, åsikter, värderingar och mål, är en förutsättning för samarbete, inlärning, omvårdnad, service och kommunikation.

Integratorer är ofta tålmodiga och goda lyssnare och söker sig hellre mot de ämnen och åsikter som enar, än mot dem som delar.

Motivation för Integratorn

Integratorns motivation karaktäriseras av nyckelord som konsensus, ömsesidig förståelse, hänsynstagande, hjälpsamhet, tålmodighet, tolerans, empati och gemensamma värderingar.

För Integratorn består lycka i att etablera en gemenskap av likasinnade. Här värdesätter man sammanhållning, ett ödmjukt samtalsklimat och respektfullt samarbete.

Andra motivationsfaktorer är:

 • En öppen dialog
 • Trevlig arbetsmiljö
 • Teamwork
 • Gemensamt ansvar
 • Tid till att prata igenom saker
 • Erkännande
 • Acceptans

I kommunikationen med Integratorn är det viktigt att visa ett genuint intresse för vederbörande och ge plats till samtal om känslor, åsikter och värderingar. För att motivera en medarbetare med Integratorfokus krävs att man lyssnar aktivt för att få denne att känna sig sedd och hörd. Likaså värdesätter Integratorn att få bakgrundsinformation om vad som ligger till grund för olika beslut, något som är extra viktigt i förändringsprocesser.

Motivation och FokkusProfilen

Resultatskapararen

Resultatskaparen motiveras av att uppnå konkreta resultat och är en person som gärna driver på, tar chanser och kan bli otålig om saker och ting inte går tillräckligt snabbt. För Resultatskaparen ligger motivationen i att nå kortsiktiga, konkreta mål, där vederbörande får chans att glänsa genom att prestera. Resultatskaparen är i sitt esse när hen har en massa mindre arbetsuppgifter som ska lösas här och nu – och allra helst med inslag av tävlingsmoment. Hen tävlar gärna mot både konkurrenter, kollegor eller med sig själv.

För Resultatskaparen ligger lyckan i prestationen, i tävlingsmomentet och motiveras när något ska ge tydliga resultat. Här är det höga och konkreta mål som gäller och Resultatskaparen kan vara både motiverande och entusiasmerande och betonar tävlingsaspekten för att engagera dem runt omkring sig.

Motivation för Resultatskaparen

De nyckelord som bäst beskriver Resultatskaparen är energisk, otålig, effektiv, direkt, strävar mot kortsiktiga mål, dagliga prestationer, bättre och synliga resultat.

Därför består motivationsfaktorerna för Resultatskaparen oftast av:

 • Att se sig själv som en vinnare
 • Tävla och skapa resultat
 • Hög målsättning
 • Få inflytande och ansvar
 • Ära och belöningar
 • Utmaningar
 • Att vara bland de bästa
 • Att visa att man kan

För att kommunicera motiverande med Resultatskaparen är det viktigt att man snabbt kommer till saken, är precis och bekräftar att tiden är dyrbar. Börja till exempel gärna samtalet med vederbörande med att klargöra vad poängen med samtalet är. Handlar samtalet om målsättningar ska de komma till uttryck genom konkreta, kortsiktiga mål som Resultatskaparen genast kan börja exekvera.

Utvecklaren

Utvecklaren trivs allra bäst med att tänka ut och formulera värden, koncept, visioner, nya produkter och intelligenta lösningar. Det är ett utvecklingsarbete som kräver kreativa insikter och överblick och det är ofta Utvecklarens som står bakom de nyskapande idéerna i verksamheten.

Generellt sett trivs Utvecklaren med ett högt tempo, progression och med en framåtskridande anda och motiveras av en kreativ- och experimenterande miljö.

Motivation för Utvecklaren

Utvecklaren motiveras av arbetsuppgifter som präglas av nyckelord som strategi, koncept, långsiktighet, syfte, kreativitet, förnyelse, visioner och missioner. Hen trivs i en miljö som ser möjligheter, där man vill skapa förändring och visa på nya vägar. För utvecklaren är begränsningar, bakåtsträvande, pessimism och konservativ tröghet det värsta som finns. Lycka däremot, är när Utvecklaren får förmedla sina visioner och kan visualisera vilket genomslag som hens idéer kommer att få.

Utvecklarens övriga motivationsfaktorer är att:

 • Se nya möjligheter
 • Utmana sig själv intellektuellt
 • Utföra kreativa arbetsuppgifter
 • Vara nyskapande
 • Ha stor frihet
 • Delta i ambitiösa projekt
 • Tänka ut och formulera koncept
 • Tänka överordnat och strategiskt

För att motivera Utvecklaren ska kommunikationen utstråla begeistring. Som samtalspartner är det viktigt att lyssna uppmärksamt och engagerat på Utvecklarens nya idéer och bekräfta visionerna bakom idéerna. Presenterar man själv en idé för utvecklaren gäller det att prata i överskrifter, beskriva önskade resultat ur ett större perspektiv och gärna använda sig av succéhistorier.

Den röda tråden i alla HR-processer

FokusProfilen ger alltså en bild av en persons fokus och kartlägger vilken sorts uppgifter individen föredrar och passar bäst för. Eftersom vi är olika som individer kommer vi alla att fokusera på olika områden och uppgifter och trivas olika bra i olika arbetssituationer och arbetsmiljöer. Det betyder i sin tur att vi kommer att motiveras av olika saker och profilen utgöra därför en bra grund för samtal kring hur medarbetaren kan nyttja sina kompetenser fullt ut. Läs om FokusProfilens betydelse i PEPP-projektet

FokusProfilen består av sex olika moduler – alla framtagna för att förbättra och underlätta olika HR-processer. Modulerna kan användas var för sig eller tillsammans och eftersom alla moduler utgår från samma modell, får man en röd tråd i verksamhetens samtliga HR-processer.

Vi hoppas att ni kan använda dessa kännetecken i arbetet med att skapa motivation i er organisation. I motsatts till de kvantitativa undersökningar vi nämnde i början av artikeln kan du, oavsett din befattning som chef eller Hr-specialist– öka motivationen i din organisation genom att ha förståelse för individuella skillnader och anpassa din kommunikation till den enskildes behov. Motivation skapas nämligen när vi differentierar arbetsuppgifter, beteenden och kommunikation så att de matchar den enskildes behov – och till det är FokusProfilen ett ovärderligt verktyg.

Vill du läsa mer om motivation?
Motivation som strategi för att behålla medarbetare
Medarbetarsamtal – våga tänka nytt om hur och varför
Vad är förändringskommunikation |

Ladda ner vår e-bok: Konsten att behålla medarbetare