Employer Branding har varit ett av de mest omtalade begreppen inom marknadsföring, rekrytering och HR under många år. Kunskapsnivån och särskilt implementeringen och utförandet av employer brandingstrategin varierar dock en hel del verksamheter emellan. Det betyder i sin tur att det florerar lite olika definitioner och tolkningar av begreppet. Men vad betyder Employer branding egentligen?

Själva idén bakom employer branding har egentligen sitt ursprung i marknadsföringsbranschens nya förutsättningar. I takt med den massmediala utvecklingen arbetade man utifrån ett kommunikationsparadigm som bland annat baserades på Laswells modell – en linjär kommunikationsmodell, även kallad kanylmodell då den för tanken till den dåvarande synen på människor som passiva mottagare som blint accepterar avsändarens budskap.

För varumärkesbyggandet innebar detta synsätt att man ohämmat propagerade för sina produkters alla fördelar och förträffligheter med en förväntan om att konsumenterna okritiskt skulle hörsamma och ta emot budskapet. Samma synsätt var applicerbart på nuvarande och potentiella medarbetare.

Den mänskliga sidan av affärsverksamheten

Med tiden har synen på varumärkesbyggande förändrats och idag är det sällan produkten i sig som är avgörande för konsumentens köp – det är andra värden som tillskrivs produkten som avgör. Likadant förhåller det sig när det gäller huruvida anställda attraheras av – eller väljer att stanna på sin arbetsplats. Den mänskliga sidan av affärsverksamheten har hamnat alltmer i fokus.

Och det är här man som arbetsgivare verkligen har chansen att skilja ut sig från mängden dvs med hjälp av de färdigheter, värderingar och gemenskaper ens specifika medarbetarsammansättning har. Det är också en av anledningarna till att allt fler företag inte bara mäter framgång i ekonomiska termer utan även andra parametrar som människor, hållbarhet och miljö. Helt enkelt därför att medarbetarna blivit en allt tyngre och viktigare faktor.

Employer branding – Det strategiska arbetet

Men vad är employer branding mer precist?

Kort sammanfattat är employer branding ett företags strategiska arbete för att skapa ett starkt varumärke som arbetsplats, med syftet att bättre kunna locka till sig och behålla anställda. Employer branding är således avgörande för verksamhetens kompetensförsörjning – och bör betraktas som ett betydligt mer djupgående arbete än att bara planera innehåll till sociala medier eller utarbeta policyer och företagsvärderingar som ser fina ut på pappret och som man sedan ber HR eller kommunikationsavdelningen skicka ut.

Mer specifikt är Employer Branding den samlade upplevelsen av er kommunikation, marknadsföringen av ert företag och hur det känns att vara anställd hos er. Employer Branding är således bilden av er verksamhet – inifrån och ut.

Läs mer: