När PEPP-projektet inleddes, var målsättningen att 70 arbetsgrupper i de tre kommunerna Burlöv, Kävlinge och Lomma skulle ha medverkat i aktiviteten grupputveckling. Vilka arbetsgrupper som skulle arbeta med Garudas verktyg FokusProfilen identifierades genom en kartläggning av behoven i grupperna. Men ryktet spred sig och när projektet avslutades visade det sig att cirka 100 grupper hade medverkat i aktiviteten. Både grupper som hade identifierade behov av grupputveckling och andra som hört talas om verktyget och ville testa det.

Annika Norén, i vanliga fall HR-strateg i Lomma kommun men under projekttiden projekt- och delprojektledare för PEPP i de tre kommunerna, berättar:

– I samband med projektstarten gjordes en kartläggning av vilka behov av utveckling som fanns ute i kommunerna kopplat till

projektmålet om att bidra till ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Efter kartläggningen fick varje arbetsplats en aktivitetsplan, med utgångspunkt från deras resultat.

Projektet hade som målsättning när PEPP-projektet startade, att 70 arbetsgrupper i de tre kommunerna skulle ha grupputveckling som aktivitet.

– Resultatet blev 100 grupper och totalt 1 450 medarbetare som genomfört FokusProfilen fördelat i på de tre kommunerna, vilket är fantastiskt bra!

Intresset för grupputveckling visade sig nämligen vara stort även bland grupper som inte hade just det som en del i sin aktivitetsplan, och i slutet av projektet hade man möjlighet att låta även några av dessa genomföra FokusProfilen.

Det gäller att hitta sin ”lyckohörna”

Ett av de upplevda värdena med FokusProfilen så här långt, tror Annika är att man har fått ett gemensamt språk. Grupperna har arbetat olika, men det gemensamma är att språket har förbättrat kommunikationen i arbetsgrupperna och öppnat upp för diskussioner kring medarbetarskapet.

– Vi pratar numera på ett annat sätt om hur vi förhåller oss till varandra. Bland annat kan vi prata om vem som gör vad utan att för den skull hamna i rättviseprincipen.  Det handlar mer om att ”du som gillar att göra det, kan göra det!”

Dessutom pratar man inte längre om individernas starka och svaga sidor utan mer kring den uppsättning egenskaper varje person har, och som i vissa givna situationer jobbar till individens fördel. Genom att hitta sin ”lyckohörna”, där man trivs och mår bra, kommer ens egenskaper till sin rätt.  Och det gynnar hela gruppens arbete och verksamhetens resultat.

Grupputveckling gav högst betyg

Då projektet precis har slutat är det för tidigt att kunna mäta de långsiktiga effekterna av insatserna. De utvärderingar som har gjorts visar emellertid att Garudas grupputvecklingsverktyg har legat i topp med de högsta betygen från medarbetarna.

– Jag tror att det beror på att man har känt att det både har gett ny kunskap och dessutom möjliggjort individuell kompetensutveckling i relation till gruppens utveckling, säger Annika Norén. Vi kommer framöver att bland annat erbjuda våra chefer olika verktygslådor att jobba vidare med. Dessutom kommer vi HR-strateger att utgöra stöd i det fortsatta arbetet. Det här har gett oss en bra start och nu kommer vi att arbeta vidare på den inslagna linjen!

 

* Hösten 2017 inleddes ett av Sveriges största ESF-projekt för kompetensutveckling, PEPP – Personligt engagemang på plats för ett hållbart arbetsliv. De tre skånska kommunerna Burlöv, Kävlinge och Lomma startade samarbetsprojektet för att genom kompetensutvecklingsinsatser, förebygga ohälsa och bidra till långsiktigt hälsofrämjande arbetsplatser. Garuda var, med sin mångåriga erfarenhet av att skapa balans mellan människor med hjälp av profilverktyg, en självklar samarbetspartner i projektet.