Med ett toppledarprogram får kommunala chefer hjälp att utveckla sin ledarroll. Programmet drivs av PwC Sverige där Garudas Kompetensprofil används som ett samtalsverktyg.

Varje dag prövas ledarskapet hos kommunala chefer. De måste förstå och hantera sin roll som ledare i den pågående samhällsförändringen. Ofta är det en ensam uppgift.

I snart tjugo år har PwC Sverige med utvecklingsprogrammet ”För toppledare i offentlig sektor” stöttat kommunala förvaltningschefer, stabschefer och även vd:ar för kommunala bolag. PwC Sverige är för de flesta mest känt för finansiell rådgivning och revision. Men man har också en stor portion samhällsengagemang.

– Hur offentlig sektor ska möta morgondagens utmaningar är en mycket viktig del i vårt arbete, säger Magnus Hultgren som driver programmet tillsammans med kollegan Jessica Carragher Wallner.

Toppledarprogram utvecklar chefer

Ungefär 500 chefer i kommunsverige har genomgått toppledarprogrammet, som är indelat i fyra moduler och pågår under tolv dagar fördelade på ett halvår. Grupperna har mellan 14 och 16 deltagare. Där tar Magnus och Jessica upp ledarskapsfrågor ur olika perspektiv. Det är kommunens omvärld, det personliga ledarskapet och det dynamiska mellanrummet där politik och förvaltning möts. Allt knyts samman i den sista modulen som är fylld av inspiration och nya idéer för att deltagaren ska utvecklas vidare.

– En röd tråd i programmet är reflektion och att skärskåda sitt ledarskap. Deltagaren berättar om sig själv i flera moment, till exempel i gruppdialoger men också inför gruppen hur det är att vara ledare och om sin personliga utveckling. De bär på en mängd kunskap och erfarenheter som kommer alla till del.

Profilen öppnar för samtal och självinsikt

En viktig del i programmet är att synliggöra ledarrollen och där använder de Garudas Kompetensprofil. Under programmets gång, när Magnus och Jessica lärt känna deltagarna, har de ett individuellt samtal på en timme med var och en. Deltagarna har först fått fylla i Kompetensprofilen hemma.

– För oss är Kompetensprofilen främst ett samtalsverktyg. Deltagaren skickar in sina svar, vi analyserar och får ett bra underlag till ett samtal kring flera betydelsefulla områden som motivation, arbetstillfredsställelse och förhållande till andra inom och utom organisationen. Kort sagt att blotta styrkor och svagheter i sin ledarroll. Att komma till självinsikt.

Kompetensprofilen har därför en viktig roll i programmet, menar Magnus.

– Det är ett väl etablerat verktyg som används internationellt och är kvalitetssäkrat av STP, Stiftelsen för tillämpad psykologi. Vi upplever att profilen är lätt att fylla i och det tar ungefär 30 minuter.

Vidare ledarskapsutveckling efter programmet

Profilen används inte bara som grund för samtalet utan även som en aktiv del i programmet. Magnus ger ett exempel på hur gruppen arbetat och samtalat kring en profil.

– Vi har suttit tillsammans med deltagarna och gjort en kompetensprofil för de egenskaper som en förvaltningschef behöver, vilket är intressant vid rekryteringar. Deltagarna har då diskuterat en tänkt förvaltningschefs olika egenskaper efter dagens behov och krav. De har då kunnat relatera till sin egen profil och till sina egna erfarenheter.

Magnus och Jessica tar också upp hur deltagarna tänkt praktisera sin nyförvärvade kunskap i sitt arbete. Deltagarna får tillbaka profilen och sina svar som en hjälp till att stärka ledarrollen. Många har egna idéer medan andra behöver vägledning.

– Profilen hjälper deltagarna att utveckla egna tankar. De kan i sin egen organisation samtala med någon man har förtroende för och berätta om sina utmaningar som framkommit i profilen, till exempel hur den kommunikativa förmågan är.

Grupperna lever kvar långt efter att sista dagen i toppledarprogrammet är avslutad. Man håller kontakten, bland annat i sociala medier, och ibland får Magnus och Jessica inbjudningar till träffar. Deltagarna fortsätter på den inslagna vägen och förstår sin egen roll bättre i alla de möten som präglar en ledare på kommunal nivå i den snabba förändringen av samhället.

 

Love Janson