Kompetensbaserad rekrytering

Med en kompetensbaserad metod ökar du inte bara chanserna för en lyckad rekrytering, du skapar också förutsättningar för en mer utvecklingsinriktad och mångfaldsorienterad organisation.

Kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering (KBR) – tar dina rekryteringar ett steg längre

Att göra rekryteringar utifrån kompetensbaserade krav är en självklarhet för de flesta arbetsgivare. Men att arbeta kompetensbaserat i hela sin rekryteringsprocess innebär så mycket mer och kan ge stora vinster för din organisation.

Med den kompetensbaserade metoden som utgångspunkt kan själva rekryteringsarbetet leda till förbättring och utveckling av verksamheten. Inte bara som en konsekvens av att rätt kompetens rekryteras in, utan varje rekryteringsprocess kan i sig bli värdeskapande genom att bidra till reflektion och nytänkande i verksamhetskritiska frågor kopplade till ex vis målstyrning, arbetsfördelning, samverkan, mångfald, employer branding, teamprocesser, karriärutveckling och arbetsmiljö.

Bra stödmaterial – och en portion mod – hjälper dig på vägen

För att lyckas med att få sin KBR-process riktigt värdeskapande krävs dels att man vågar utmana invanda tankemönster kring arbete och kompetens och dels att man har metoder, modeller och verktyg som hjälper en att tänka och arbeta mer utvecklingsinriktat och helhetsorienterat i sin rekryteringsprocess. Garudas rekryteringsmaterial bestående av bl a mallar och tankekartor för behovs- och kravprofil, kompetens- och teammodeller samt intervjuguide, ger dig det stöd du behöver. På köpet får du en strukturerad och väldokumenterad process som gör det enklare för dig att både motivera och utvärdera dina urval samt ger dig bättre rekryteringar ur kvalitets- och effektivitetshänseende.

Prova på – och synliggör vinsterna!

Många gånger är det en utmaning att få en hel organisation att se vinsterna med det kompetensbaserade arbetssättet – om man inte fått prova på det! Garudas utbildning i KBR genomförs därför inte bara som öppna utbildningar utan ofta internt för HR och rekryterande chefer. Vi arbetar då praktiskt med att få fram mer värdeskapande behovs- och kravanalyser samt reflekterar och diskuterar rekryteringars koppling till andra verksamhetskritiska processer. På så sätt synliggörs fördelarna med den kompetensbaserade metoden och det skapas ett gemensamt språk och en gemensam utgångspunkt, vilket underlättar och effektiviserar verksamhetens framtida rekryteringsarbete.

Läs mer om Garudas utbildningar i Kompetensbaserad rekrytering här!

Personlighetstest i KBR-processer

Om man ytterligare önskar strukturera och kvalitetssäkra sin rekryteringsprocess, kan man med fördel använda Garudas olika profilverktyg. Dessa är helt kompatibla med de mallar och den kompetensmodell och intervjuguide som ingår i KBR-materialet, och ger ett både nyanserat och fördjupat stöd i urvalsprocesser.

Läs mer om våra certifieringsutbildningar i KompetensProfilen och FokusModellen här!

Kontaktperson


Kontakt Utbildningsansvarig och HR-konsult Nicole VIdeve

Tel: +46(0)707 41 02 55
Mail: nicole@garuda.se